top of page
איתי פרל .png

מלגה למחקר בנושא תרבות דרומית
במסגרת פעילותנו בתמוז, אנו מקדמים מחקר ועשייה מדעית בקרב אקדמאים בנגב ויוצרים
פלטפורמת מחקר אשר במסגרתם תתוקצב מלגה לחוקר/ת בתחום התרבות בזיקה ישירה לתחום המוזיקה.
מלגת המחקר על סך 42,500
* לשנה, למשך שנתיים.

הקריטריונים לבחירת החוקר יהיו
כדלהלן:
● בעלי תואר PhD או MD שיש להם הרשאה, יכולת והאמצעים הנחוצים להוביל מחקר
מדעי באופן עצמאי לאורך כל תקופת המענק.
● חוקרים המתגוררים בדרום או בעלי זיקה מהותית לדרום בפעילות בשנים האחרונות.
  (תינתן עדיפות לתושבי הנגב המתגוררים בין אשדוד לאילת)
● מידת תרומת המחקר
● איכות המחקר המוצע כולל, שיטת המחקר וההיבטים היישומיים שלו.
● הפרוייקט המוצע אותו יוביל החוקר בתמוז.


על החוקר להגיש:
CV ,תמצית של הצעת המחקר, תכנית עבודה, לינק לעבודה קודמת.
אבסטרקט, רקע מדעי, דרך המחקר, מתודולוגיה ופרוייקט.


הפרוייקט:
בתמורה למלגת המחקר, החוקר/ת יידרש לבצע פרוייקט במרכז בתמוז.
הפרוייקט יוצע ויובל על ידי החוקר ומטרתו לקדם את אמני המוזיקה בדרום.
על החוקר לשהות כ10 שעות שבועיות במרכז תמוז לצורך קידום הפרוייקט או המחקר.
הפרוייקט יהווה שיקול מרכזי בבחירת הוועדה בזוכה. 

מועד אחרון להגשת מועמדות למלגה: 10/4/23

*בכפוף לתקנון ודרישות המלגה, התקשור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים גם יחד, ט.ל.ח

Heading 1

bottom of page