top of page
1 (3).png

ההוראות בטופס מנוסחות בלשון זכר משיקולי נוחות אך מיועדים לכל דורש/ת.

לאחר שליחת טופס " הסרת מרשימת תפוצה", תבוצע הסרה מהרשימה תוך כ2 ימי עסקים. במידה והימצא פגם בטופס הנשלח, לא תוכל להתבצע הסרה 

אנחנו אומנם שונאים פרידות!

אבל מכבדים את ההחלטה שלך!

הסרה מרשימת תפוצה
bottom of page